Meer dan zestig dagen beschikbaar
Aantal advertenties waarin een beschikbaarheid wordt opgegeven van meer dan zestig dagen per jaar. Bron Murray Cox; analyse dirkmjk.nl.