champagne anarchist | armchair activist

Data

CSV-formaat

Kijk aan: het CSV-formaat om gegevens op te slaan bestaat 45 jaar. Het is misschien een beetje raar om sympathie te hebben voor een bestandsformaat, maar Wikipedia legt uit waarom CSV deugt: het zijn bestanden die je gewoon kan openen en bekijken in je teksteditor. Je ziet hoe het in elkaar zit en je kan er vrij makkelijk aan sleutelen.

Het Coheneffect: waarom de PvdA nauwelijks won in Amsterdam

Landelijk heeft de PvdA afgelopen woensdag flink gewonnen, maar in Amsterdam nauwelijks. Wellicht een gevolg van het Coheneffect, oppert O+S. In 2010 stemden veel Amsterdammers op Job Cohen. Daardoor viel er dit jaar voor de PvdA niet veel meer bij te winnen in Amsterdam, zo is het idee.

Is die verklaring plausibel? De grafiek laat zien hoe de resultaten in Amsterdam zich verhouden tot de landelijke resultaten. Er lijkt inderdaad sprake te zijn geweest van een Coheneffect: in vergelijking met de rest van het land deed de PvdA het in 2010 opmerkelijk goed in Amsterdam, ten koste van GL, D66, PvdD en SP. In Amsterdam haalde de PvdA 35% van de stemmen; zonder het Coheneffect was dat misschien 28% geweest. In 2012 was dit effect (deels) uitgewerkt. Niet zozeer omdat Amsterdamse kiezers terugkeerden naar de kleinere partijen, maar omgekeerd omdat de PvdA nu in het hele land stemmen weghaalde bij kleinere partijen.

Op wie moet je stemmen voor een linkse coalitie

Op wie moet je stemmen als je wil dat er een Kunduzcoalitie komt? En op wie als je juist zit te wachten op een linkse coalitie? Een analyse van ruim 5.500 moties ingediend door de huidige Tweede Kamer laat zien welke kandidaten elkaars moties hebben medeondertekend. Dat geeft een idee van hun politieke affiniteit.

Bovenstaande afbeelding laat de samenwerking tussen partijen zien. De conclusies zijn niet heel verassend: oppositiepartijen dienen veel moties in en steunen elkaars moties. Ook regeringspartijen VVD en CDA steunen elkaars moties. De PVV dient veel moties in, maar meestal zijn dit moties zonder handtekening van andere partijen. Als de PVV al met andere partijen samenwerkt, dan zijn dat het vaakst CDA en VVD.

Sommigen denken dat PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom, mocht hij winnen, automatisch zal kiezen voor linkse samenwerking. Zo eenvoudig ligt dat natuurlijk niet. Voor PvdA en GroenLinks geldt dat ze een liberale en een sociale vleugel hebben. Over het algemeen wantrouwt de liberale vleugel de SP en de sociale vleugel D66. Samenwerking met SP en D66 vormt dan ook een goede graadmeter om in te schatten welke kandidaten eerder mee zullen werken aan een liberale of een sociale coalitie.

De onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor Kamerleden die opnieuw verkiesbaar zijn (Kamerleden waarvoor heel weinig resultaten beschikbaar zijn, zijn weggelaten). De PvdA als geheel werkt even vaak samen met socialisten als met liberalen. Wel zijn er wel onderlinge verschillen. Diederik Samsom werkt vaker samen met liberalen, terwijl Lea Bouwmeester en Mariëtte Hamer een duidelijk sociaal profiel hebben.

Bij GroenLinks laat Linda Voortman een evenwichtig beeld zien als het gaat om samenwerking met liberalen en socialisten, de rest zit meer aan de liberale kant. Opvallend is dat de meeste kandidaten liberaler zijn dan het gemiddelde van de hele fractie. Dat komt omdat enkele (voormalige) fractieleden die relatief sociaal georiënteerd waren niet meer verkiesbaar zijn (bijvoorbeeld Femke Halsema en Ineke van Gent).

Moet je deze informatie laten meewegen bij het uitbrengen van je stem? In ieder geval is duidelijk dat er geen linkse coalitie komt zonder samenwerking met de SP en dat politici die weinig ophebben met D66 waarschijnlijk niet staan te springen voor een Kunduzvariant. Als een kandidaat veel voorkeursstemmen krijgt zal dit waarschijnlijk zijn of haar positie in de fractie versterken. Wellicht heeft dat weer invloed op de keuze van coalitiepartners.

Methode

De Tweede Kamer gaat binnenkort veel gegevens beschikbaar stellen als open data. Voor de huidige analyse is nog gebruik gemaakt van een script waarmee gegevens zijn binnengehaald via officiëlebekendmakingen.nl. Wanneer een Kamerlid een motie van een collega medeondertekent of de steun van een collega weet te verwerven voor een eigen motie dan wordt dat als samenwerking beschouwd (samen de motie van een derde persoon ondertekenen wordt hier dus niet meegeteld). Een bestand met alle samenwerkingen is hier te vinden.

Summary: 

An analysis of over 5,500 motions filed by MPs shows which MPs co-signed each other’s motions, which gives an idea of their political affinity. The bar graph shows results for GroenLinks and PvdA. Broader red bars indicate that MPs have collaborated more often with the SP and may prefer a left-wing coalition; broader grey bars indicated more collaboration with D66 and possibly a preference for a coalition with right-wing parties.

Koopkracht hoogste inkomens groeit het hardst

Vorige maand verbaasde Intermediair zich erover dat Nederlanders blijven klagen over inkomensverschillen, terwijl die verschillen de afgelopen tien jaar toch zijn afgenomen. De auteur van het artikel oppert dat de ontevredenheid misschien voortkomt uit de verschillen in rijkdom, maar de ontwikkeling van de koopkracht zou ook een rol kunnen spelen.

Deze week publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat niemand er in 2010/2011 in koopkracht op vooruit is gegaan, behalve de 10% hoogste inkomens. Nou zegt zo’n korte periode natuurlijk niet zoveel. Op Statline zijn gegevens te vinden over de afgelopen tien jaar (vgl overigens ook dit onderzoek). Bij de cijfers van het CBS moet bedacht worden dat mensen in een andere inkomensgroep terecht kunnen komen, bijvoorbeeld als ze werk vinden of werkloos worden.

Over de hele periode is de laagste inkomensgroep 17% in koopkracht gestegen, dat is ongeveer het gemiddelde van de bevolking. De één na laagste inkomensgroep ging er 12% op vooruit; de best verdienende Nederlanders gingen er 24% op vooruit. De Nederlanders met de hoogste inkomens zijn er vooral op vooruitgegaan in 2000/2001, onder het Paarse kabinet Kok II; in 2006/2007, onder Balkenende en nu dus in 2010/2011.

Brievenbusbedrijven massaal verhuisd

Op 5 oktober 2012 organiseren de Internationale Socialisten (IS) een demonstratie tegen belastingontwijking, bij trustkantoor Intertrust tegenover het Amstelstation. In 2006 publiceerde SOMO een onderzoek naar Nederland als belastingparadijs, waarin de Parnassustoren aan de Locatellikade een belangrijke rol speelde. Op dat adres beheerde TMF volgens SOMO 1.633 brievenbusbedrijven, een getal dat sindsdien meerdere malen is aangehaald in de media en in de Kamer.

Inmiddels is TMF verhuisd naar Amsterdam Zuidoost en gefuseerd met Equity Trust; daarmee laat het concurrent Intertrust achter zich. Wat is er geworden van de overige trustkantoren uit het SOMO-rapport? Ze zijn massaal verhuisd, gefuseerd of overgenomen: van de toenmalige 13 grootste trustkantoren in Amsterdam zitten er nog maar 4 onder dezelfde naam op hetzelfde adres. In één geval was een politieinval aanleiding om de boel te verkopen. Verschillende banken zouden hun trustactiviteiten hebben verkocht vanwege het negatieve imago. Verder is de markt in beweging doordat private equity firms trustkantoren opkopen.

Door de verhuizing van TMF is Amsterdam Zuidoost een belangrijke lokatie geworden. Dat is te zien op de kaart, waar de situatie uit 2006 (grijs, niet zichtbaar als het kantoor nog steeds op dezelfde lokatie zit) wordt vergeleken met die in 2012 (rood). De omvang van de cirkels staat voor het aantal rechtspersonen. De aantallen voor 2006 komen uit het SOMO-rapport. De aantallen voor 2012 zijn volgens dezelfde methode verzameld: adressen van trustkantoren opzoeken in het DNB-register en vervolgens in het Handelsregister nagaan hoeveel rechtspersonen er op dat adres zitten (voor een bespreking van de methode zie het SOMO-rapport, p.24-25).

Update - Tijd en plaats van de demonstratie van de IS zijn aangepast.

Summary: 

In 2006, SOMO published a report on the Netherlands as tax haven. Today, only 4 out of 13 Amsterdam-based trust offices with over 200 legal entities at the same address are still registered under the same name and at the same address.

Pages