Data

Van vloeken ga je harder fietsen

In een experiment lieten wetenschappers proefpersonen 30 seconden lang op een hometrainer fietsen. Elke drie seconden moesten ze ofwel vloeken, ofwel een neutraal woord uitspreken. Bij het vloeken produceerden ze gemiddeld 429W (met een piek van 570W). In de controlegroep was dat 417W (met een piek van 545W).

Deelnemers in de vloeken-conditie raakten wel sneller vermoeid. Blijkbaar ga je van vloeken wel wat sneller fietsen, maar is het effect van korte duur.

En 429W, is dat veel? Ik zou het niet weten, maar hier zijn wat cijfers om mee te vergelijken. Volgens Cyclist kan de Duitse sprinter André Greipel 30 seconden lang meer dan 1.000W volhouden, terwijl Cyclist’s resident crit racer 600W haalt. En voor wat het waard is, op deze pagina wordt opgeschept over meer dan 900W gedurende 30 seconden.

Terug naar het experiment: met zo’n onderwerp wil je weten hoe het onderzoek is uitgevoerd. Vooral ook wat voor krachttermen (no pun intended) ze hebben gebruikt. Dat vermelden de onderzoekers niet: de deelnemers werd gevraagd welk woord ze zouden gebruiken als ze per ongeluk hun hoofd stoten. In de controleconditie werd ze gevraagd met welk woord ze een tafel zouden omschrijven.

De deelnemers kregen als instructie dat ze niet moesten schreeuwen, maar wel een ‘krachtige en heldere stem’ moesten gebruiken en dat ze tijdens de hele test in het zadel moesten blijven zitten. Tijdens de test werden ze aangemoedigd door de onderzoekers.

Je zou denken dat dit wel een leuk experiment is om aan mee te doen, maar blijkbaar gold dat niet voor iedereen. Van de 35 oorspronkelijke deelnemers vielen er zes af: twee konden het experiment niet afronden, één werd ziek en drie trokken zich terug.

Richard Stephens, David K. Spierer, en Emmanuel Katehis, Effect of swearing on strength and power performance. Psychology of Sport & Exercise 35:111–117. Verschijnt in maart 2018.

Swearing will boost your cycling speed

In an experiment, scientists had people ride an excercise bicycle for 30 seconds. Every three seconds they had to either say a swearword, or say a neutral word. When swearing, participants produced an average power of 429W (peak power 570W), compared to 417W (peak power 545W) for the participants in the control condition.

However, participants in the swearing condition also were more fatigued. It appears that swearing will help you ride a bit faster, but only for a short while.

And 429W, is that a lot? I wouldn’t know, but here are some figures for comparison. According to Cyclist, German sprinter André Greipel can keep up over 1,000W for 30 seconds, while Cyclist’s resident crit racer can do 600W. For what it’s worth; this page has people bragging about producing more than 900W for 30 seconds.

Back to the experiment: with a topic like this, you want to know how the research was done. Especially which swearwords were used, but that’s not reported. Participants were asked for a word they might use when they bang their head accidentally. In the control condition, they were asked for a word they would use to describe a table.

Participants were instructed not to shout, but to use a ‘strong and clear voice’, and to remain seated in the saddle during the entire test. During the test, participants were encouraged by research staff.

You’d expect this to be a fun experiment to take part in, but apparently it wasn’t for everybody. Out of 35 original participants, six dropped out: two were unable to finish the protocol, one was taken ill and three withdrew.

Richard Stephens, David K. Spierer, en Emmanuel Katehis, Effect of swearing on strength and power performance. Psychology of Sport & Exercise 35:111–117. Due for publication March 2018.

IJssalons, kaaswinkels en fietsverhuurders

In het centrum van Amsterdam zitten 177 zaken die zich op toeristen richten en winkels die eten en drinken voor directe consumptie verkopen. Daarbij zitten zeker 23 ijssalons, 24 kaaswinkels en 31 fietsverhuurders, zo blijkt uit een lijst (pdf) die de gemeente onlangs heeft gepubliceerd.

In 2008 waren er volgens de Rekenkamer maar 8 ijswinkels, 9 kaaswinkels en 13 fietsverhuurders. Na een een piek in 2015 lijkt het aantal toeristische voorzieningen enigszins te zijn afgenomen, maar het zou ook kunnen dat de definitie is aangescherpt.

De lijst van de gemeente bevat niet alleen winkels maar ook tacky toeristenattracties. Of, zoals de gemeente het noemt, voorzieningen «die zich richten op de wens van bezoekers tot (smaak)beleving, sensatie en/of (groeps)entertainment, waarbij het eventuele artistieke, historische of educatieve karakter ondergeschikt is en die zich kenmerken door een bedrijfsvoering met winstoogmerk». Het gaat onder meer om het Sexmuseum, Madame Tussaud, verschillende hasjmuseums en BODY WORLDS.

In oktober heeft de gemeente besloten dat er geen nieuwe toeristenwinkels en -voorzieningen worden toegelaten in het centrum. Volgens de gemeente verschraalt het winkelaanbod en staat de leefbaarheid onder druk. Raadsleden Jorrit Nuijens (GroenLinks) en Tiers Bakker (SP) hadden al twee jaar aangedrongen op maatregelen.

UPDATE - bovenstaand artikel is ook verschenen op Nieuws uit Amsterdam en dat heeft een aantal reacties opgeroepen, met name over de inventarisatie die de gemeente heeft gemaakt:

Nel de Jager stelt dat de lijst onvolledig is en verwijst naar het aanbod in de Haarlemmerbuurt.

Zjoerd vraagt zich af waar ‘al die grow- en coffeeshops zijn gebleven’ (mogelijk zijn die niet in de lijst opgenomen omdat er in de bestaande bestemmingsplannen al een beperking was opgenomen ten aanzien van «mini-supermarkten, souvenirwinkels, head-, seed-, grow- en smartshops, alsmede van automatenhallen, geldwisselkantoren, telefoneerinrichtingen en massagesalons»).

Robin Labrijn vraagt zich af wat Il Tramezzino in het lijstje doet en mist flink wat fietsverhuurbedrijven en fastfoodzaken (vermoedelijk zijn fastfoodzaken ook al in de bestaande bestemmingsplannen geregeld).

Rick Lindeman is verbaasd dat fietsverhuurders in deze categorie vallen.

Wellicht later meer hierover.

UPDATE 2, 27 november - De gemeente heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de gebruikte criteria en gereageerd op de opmerkingen. Hieronder de letterlijke tekst van de reactie van de gemeente:

Deze detailhandelsvestigingen hebben hun (vaak eenzijdige) assortiment afgestemd op dagjesmensen en toeristen. Onder dagjesmensen en toeristen worden verstaan mensen die niet werken en/of wonen in Amsterdam, maar die als vrijetijdsbesteding gebruikmaken van de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de stad, en al dan niet in de stad overnachten. De detailhandelsvestigingen zijn gevestigd in straten waar deze categorie bezoekers veelvuldig aanwezig is. Doorgaans wordt gebruik gemaakt van zeer opvallende, drukke communicatie-uitingen en reclamemiddelen om het assortiment onder de aandacht te brengen. De voertaal is zelden Nederlands. Bezoekers spenderen relatief weinig tijd in de vestigingen en er is dan ook sprake van weinig tot geen klantenbinding.

Een voorbeeld van dergelijke detailhandelsvestigingen is de gespecialiseerde souvenirwinkel die kaas verkoopt. Deze gebruiksvorm is uitgesloten van de definitie van souvenirwinkel en valt in deze nieuwe categorie. Daarnaast zijn ook eetwinkels opgenomen waarvan dit de definitie is «vormen van detailhandel die zich richten op de verkoop van etenswaren en/of drankjes die in hoofdzaak worden meegegeven om direct te worden geconsumeerd». Deze winkels hebben vaak een eenzijdig assortiment dat voornamelijk bestaat uit niet-versbereide producten al dan niet met een hoog suiker- en/of vetgehalte. Deze producten zijn gericht op voorbijgangers en recreanten, die weinig tijd in de winkel spenderen, waardoor sprake is van weinig tot geen klantenbinding. Onder deze categorie vallen onder andere winkels waar in hoofdzaak ijs wordt verkocht, bijvoorbeeld Il Tramezino.

  • Coffeeshops e.d. vallen onder de eerder verboden categorieën, die in postcodegebied 1012 zijn ‘bevroren’. Het betreft smartshops, minisupermarkten, souvenirwinkels, headshops, seedshops, growshops, automatenhallen, geldwisselkantoren, telefoneerinrichtingen en massagesalons.
  • Fietsverhuurders richten zich met hun aanbod volledig op toeristen en/of dagjesmensen en vallen dus in de eerstgenoemde categorie.
  • Het aanbod in de Haarlemmerstraat is bekeken en er zijn winkels uit dat gebied op de lijst opgenomen.

Ice-cream parlours, cheese stores and bicycle rentals

The centre of Amsterdam has 177 businesses targeting tourists and shops selling food and drinks for immediate consumption. Those include at least 23 ice-cream parlours, 24 cheese stores and 31 bicycle rentals, according to a list (pdf) published by the Amsterdam Municipality.

According to the Accounting Office, there were only 8 ice-cream parlours, 9 cheese stores and 13 bicycle rentals in 2008. After a peak in 2015, the number of tourist businesses seems to have declined a little, although it’s also possible that a stricter definition has been used in the latest count.

The list published by the municipality includes not only shops, but also tacky tourist attractions. Or, as the municipality defines them, facilities «targeting the desire of visitors for a (taste) experience, sensation and/or (group) entertainment, in which the possible artistic, historic or educational character is secondary and that are characterised by a for-profit operation». Examples are the Sex Museum, Madame Tussaud, various marihuana museums and BODY WORLDS.

In October, the municipality has decided not to allow any new tourist businesses in the city centre. The city says the quality of the centre as a retail location as well as its liveability are decreasing. Council members Jorrit Nuijens (GroenLinks) and Tiers Bakker (SP) had urged the municipality to take measures.

Are trade unions important? Depends on who you ask

A majority of Dutch employees think trade unions are important or even very important, Statistics Netherlands (CBS) reported. But there are exceptions. For example, very few general managers think trade unions are important. That shouldn’t really come as a surprise.

I combined the data with a previously published dataset on how satisfied employees in different occupational groups are with their salary. The results are shown below.

There’s a moderately strong correlation. General managers can’t complain about their salary and, as indicated, they could do without trade unions. On the other hand, cleaners are less satisfied with their salary, and they overwhelmingly support trade unions.

More interesting perhaps is the question which groups deviate from the pattern. Nurses appear to have a strong sense of solidarity: they are pretty satisfied with their salary, but they also attach great importance to trade unions.

The opposite applies to personnel officers. Personel officers are less satisfied with their salary than nurses, but that doesn’t translate into support for trade unions. Perhaps they think their job would be easier if workers wouldn’t organise.

Sources: opinion on trade unions xlsx, satisfaction with salary xlsx, number of workers xlsx.

Pages