Amsterdam

VVD mikt op rijke Amsterdammer; SP op buurt met lage opkomst

Landelijke politici kwamen dit weekend naar Amsterdam om mee te helpen met de campagne. Je mag ervan uitgaan dat er goed is nagedacht over de buurten die ze hebben bezocht: campagneleiders zullen zorgvuldig hebben gekeken naar de politieke, demografische en sociaal-economische kaart van Amsterdam. Welke keuzes hebben ze gemaakt en wat zegt dat over hun strategie?

Eerst wat achtergrond: kiezers van de PvdA en de SP wonen vaak in buurten waar de opkomst laag is. Voor deze partijen is het een logische strategie om te zorgen dat veel mensen in die buurten gaan stemmen. Hoog opgeleide, liberaal geöriënteerde kiezers gaan vaak al stemmen. Partijen die deze groep bedienen hebben dus minder te winnen bij opkomstbevordering en zullen op een andere manier moeten proberen stemmen te winnen.

PvdA

De PvdA stuurde zowel Diederik Samsom als Lodewijk Asscher naar het Osdorpplein in de buurt Osdorp-Oost. Bij de raadsverkiezing in 2010 was dit een buurt waar redelijk veel PvdA werd gestemd, al haalde de partij nog betere scores in buurten als de Bijlmer en de Kolenkit.

VVD

Jeanine Hennis bezocht het Museumkwartier: de één na duurste buurt van Amsterdam (naar woningwaarde), met een overwegend blanke bevolking en veel expats. Daarnaast stond de Noordermarkt op het programma. Officieel ligt deze buurt in de Jordaan maar hij grenst aan de Grachtengordel-West, een buurt met een vergelijkbaar profiel als het Museumkwartier.

In het Museumkwartier en de Grachtengordel-West stemden in 2010 veel mensen op VVD en D66. Dat Hennis naar deze buurten werd gestuurd geeft wel een hint wie de VVD-strategen als hun belangrijkste concurrent zien.

GroenLinks

Kamerlid Jesse Klaver kwam in februari naar de Oosterparkbuurt. In 2010 was dat één van de buurten waar GroenLinks de beste resultaten haalde.

SP

Emile Roemer bezocht de Van der Pekbuurt (Volewijck) in Amsterdam-Noord, waar de SP vier jaar geleden een goede uitslag had. Anders dan de PvdA koos de SP een buurt waar de opkomst vorige keer laag was. Blijkbaar is het doel om sociaal geöriënteerde kiesgerechtigden die mogelijk thuisblijven over te halen om toch te gaan stemmen. (Switch in de grafiek hierboven tussen Museumkwartier en Volewijck om te zien hoe de twee buurten elkaars spiegelbeeld vormen.)

D66

D66 heeft zich niet zoveel aangetrokken van de gegevens op buurtniveau en stuurde Alexander Pechtold vorige week naar het exclusieve Hyperion Lyceum aan het Tolhuisplein in Amsterdam-Noord. Dit adres ligt in de buurt Buiksloterham. Sociaal-economisch scoort deze niet zo hoog en voor wat betreft de verkiezingsuitslagen heeft O+S deze buurt gemakshalve samengevoegd met Volewijck.

Op basis van de cijfers op buurtniveau is Buiksloterham niet echt een buurt waar je Pechtold zou verwachten. Maar het is een langgerekte buurt en daarbinnen vormt Overhoeks, waar het Hyperion ligt, een nieuwbouwgebied dat sterk in opkomst is. Het is een handige lokatiekeuze om je te profileren als hip en pro-onderwijs, al komt het bezoek aan het lyceum misschien wat elitair over.

Komende woensdag komt een bus met (landelijke?) D66-politici naar stations. De lokatie is nog niet bekend, maar een voor de hand liggende gok is dat ze een station bezoeken waar je hoog opgeleide forenzen tegenkomt. Zeg Amsterdam Zuid.

Amsterdam: De meest splijtende moties van het afgelopen jaar

De afgelopen 12 maanden heeft de Amsterdamse raad over honderden moties en amendementen gestemd. Een heel enkele keer komt het voor dat leden van een fractie het onderling niet eens kunnen worden. Welke politici wisten meningsverschillen binnen andere fracties bloot te leggen? En welke politici stemden anders dan de rest van hun fractie?

Toegangskaartjes voor de kroning

Moet de burgemeester proberen om kaartjes te regelen voor raadsleden die naar de kroning willen? Laurens Ivens (SP) diende een motie in waarin hij zei dat raadsleden vaak genoeg naar feestjes kunnen. De kaartjes zullen meer gewaardeerd worden door Amsterdammers met een laag inkomen en door Amsterdamse fans van het koningshuis, aldus de SP.

De motie kreeg steun van SP en PvdD en van de meeste raadsleden van GroenLinks en D66, maar niet van Fjodor Molenaar, Evelien van Roemburg (GroenLinks) en Pam de Soete (D66). Jan Paternotte in zijn stemverklaring:

Ik wil erbij opmerken dat ik mij niet kan voorstellen dat iemand zo’n kaartje meer zou kunnen waarderen dan mijn collega De Soete die ik nu drie jaar ken. Mocht de betreffende motie worden aangenomen, dan wil ik de burgemeester vragen om dit bij de loting mee te wegen.

Marieke van Doorninck maakte een vergelijkbaar voorbehoud met betrekking tot Fenna Ulichki.

Voor gestemd: Van Doorninck, De Goede, Hoek, Ulichki en Combrink (GroenLinks), Bouwmeester, Visser, Manuel, Roodink, Paternotte en Capel (D66), SP, Partij voor de Dieren. Verworpen.

Preventief fouilleren

De fouilleeracties van de politie zijn al lange tijd een omstreden onderwerp. Jan Paternotte (D66) diende een motie in waarin wordt opgeroepen om nadrukkelijker de rechten van burgers te waarborgen. Tegenstanders vonden het voorstel te beperkend en waarschuwden voor administratieve rompslomp.

De PvdA stemde tegen de motie, met uitzondering van Martin Verbeet. Hij wilde dit toelichten, maar de voorzitter greep in («Dit doen we niet. U kunt een heel korte stemverklaring afleggen en zeggen of u voor of tegen bent»). Het is echter bekend dat Verbeet al jarenlang kritisch staat tegenover de fouilleeracties, ook al toen hij nog stadsdeelvoorzitter was van Oost/Watergraafsmeer.

Overigens heeft de burgemeester onlangs laten weten dat hij het liefste helemaal zou willen stoppen met preventief fouilleren, een ‘naar instrument’.

Tegen gestemd: PvdA met uitzondering van Verbeet, CDA, VVD, Trots. Verworpen.

Technische kwesties

In enkele gevallen hebben fractieleden afwijkend gestemd zonder dat inhoudelijke redenen een rol lijken te hebben gespeeld:

  • Amendement 270 over een rapport van de Rekenkamer. De leden van het Presidium hebben zich onthouden van stemming, omdat ze het rapport zelf hadden ingebracht.
  • Motie 507 waarin wordt gepleit voor zonnepanelen rond Schiphol. Marijn Ornstein (VVD) heeft zich van stemming onthouden, wellicht omdat ze werkzaam is voor Schiphol.
  • Motie 71 (2014) over peuterspeelzalen. De hele raad stemde voor, met uitzondering van Marco de Goede (GroenLinks) en Lex van Drooge (CDA). De Goede: «Volgens mij is het een exacte kopie van de twee jaar geleden ingediende motie nr. 553.»

Zie ook: hoe stemden partijen het afgelopen jaar.

Amsterdam: hoe stemden partijen afgelopen jaar

Geef een mening over stellingen en kijk hoe de partijen in de Amsterdamse gemeenteraad over deze onderwerpen hebben gestemd. Aan het eind kan je berekenen met welke partijen je het het vaakst eens bent. Zie ook de disclaimer onderaan de pagina.

Jongeren moeten vanaf 16 jaar stemrecht krijgen bij bestuurscommissies (de opvolgers van de deelraden)

(Amendement 475)

Voor: Het is goed om politieke betrokkenheid op jonge leeftijd te stimuleren. Verder zullen de bestuurscommissies besluiten nemen over zaken die jongeren aangaan. Tegen: Jongeren mogen ook pas vanaf hun 18de alcohol kopen en autorijden.

Eens
Oneens
Geen mening


Schrap de kwalitatieve en economische criteria voor de vestiging van nieuwe hotels

(Amendement 1076)

Voor: Ondernemers moeten ruimte krijgen om banen te creëren. Vertrouw op de marktkennis van de ondernemers. Tegen: Die criteria heb je nodig om te kunnen sturen, bijvoorbeeld voorkomen dat er hotels komen waar buurtbewoners niet op zitten te wachten (zoals onlangs op de Weesperzijde).

Eens
Oneens
Geen mening


Damherten alleen afschieten als ze zwak of ziek zijn

(Motie 723)

Voor: Zo gebeurt het ook in de Oostvaardersplassen. Dit is beter dan proactief beheer (herten afschieten om ze onder een bepaald aantal te houden). Tegen: Herten hebben geen natuurlijke vijanden; als we niet ingrijpen neemt het aantal en de overlast toe.

Eens
Oneens
Geen mening


Gebruik rentemeevallers om langlopende schulden af te lossen

(Motie 307)

Voor: Als de schulden niet worden afgelost kan de houdbaarheid van de gemeentelijke financiën onder druk komen. Tegen: De schuld aflossen is geen doel op zich. Dit voorstel zou leiden tot forse extra bezuinigingen.

Eens
Oneens
Geen mening


Bij fouilleeracties zorgvuldiger omgaan met de rechten van burgers; altijd expliciet het doel van de fouilleeractie vastleggen.

(Motie 278)

Voor: Betere waarborgen tegen willekeur. Tegen: Vastleggen van de doelstelling is een ongewenste beperking en er zijn administratieve lasten aan verbonden.

Eens
Oneens
Geen mening


Maak de inhoudelijke verslagen openbaar van activiteiten die met subsidie zijn uitgevoerd.

(Motie 262)

Voor: Op die manier kan de raad beter beoordelen of subsidies doelmatig en effectief worden gebruikt. Tegen: Is teveel werk; bovendien kan de raad zich al uitspreken over de criteria die worden gebruikt bij het toekennen van subsidies.

Eens
Oneens
Geen mening


Lastenverlichting voor het bedrijfsleven in de vorm van een eenmalige verlaging van de reclamebelasting van 3,5 mln

(Amendement 320)

Voor: Het MKB heeft het zwaar, lastenverlichting zal voor meer banen zorgen. Tegen: Het is maar de vraag wat het oplevert en of het geld niet beter kan worden besteed.

Eens
Oneens
Geen mening


Niet tornen aan de bijstand: geen onderzoek naar mogelijkheden om de bijstand tijdelijk toe te kennen.

(Amendemend 893)

Voor: Tijdelijke bijstand leidt tot een ‘zoek-het-zelf-maar-uit’-maatschappij en het is in strijd met de wet. Het geld voor het onderzoek kan beter worden gebruikt om banen te creëren. Tegen: Het is goed om te benadrukken dat iedereen in de eerste plaats zelf in zijn levensonderhoud moet voorzien. Het is slechts de bedoeling om juridische mogelijkheden te verkennen; naleving van bestaande wetten komt niet in het geding.

Eens
Oneens
Geen mening


Geen scooters op smalle fietspaden; scooters strenger controleren

(Amendement 928)

Voor: De huidige maatregelen om overlast van scooters tegen te gaan hebben onvoldoende effect. Tegen: De gemeente doet al haar best om scooteroverlast terug te dringen en sommige onderdelen van het amendement zijn niet mogelijk.

Eens
Oneens
Geen mening


Onderzoek of voor minima een collectief energiecontract kan worden afgesloten met lagere tarieven, waarbij duurzame energie wordt afgenomen

(Motie 381)

Voor: Gunstig voor minima, goed voor milieu. Tegen: Eerst maar eens afwachten hoe dit idee in Groningen wordt uitgewerkt.

Eens
Oneens
Geen mening


Geen vervuilende bestelauto’s in de milieuzone

(Amendement 790)

Voor: dit is een effectieve manier om luchtvervuiling tegen te gaan. Bovendien zullen steeds meer bestelauto’s worden ingezet doordat steeds meer online wordt besteld. Tegen: te duur om van ondernemers te verlangen dat ze schonere auto’s inzetten.

Eens
Oneens
Geen mening


Hulp bij het Huishouden moet betaald worden volgens de cao; dit werk moet niet als ‘tegenprestatie’ door uitkeringsgerechtigden worden gedaan.

(Motie 841)

Voor: Hulp bij het Huishouden vraagt kennis en kunde wat betreft de huishoudelijke verzorging en het signaleren. Tegen: De motie is te stellig: het moet mogelijk zijn dat iemand in het kader van de re-integratie in de zorg aan het werk wordt gezet zonder cao-loon te ontvangen.

Eens
Oneens
Geen mening


Oostveer: doe een proef met een pontverbinding tussen Amsterdam Oost en Amsterdam Noord

(Amendement 329)

Voor: Noord ontwikkelt zich snel waardoor de behoefte aan rechstreekse verbinding met Oost groeit. Bovendien kan zo’n verbinding de andere ponten, die soms overvol zijn, ontlasten. Tegen: Het geld kan wellicht beter worden besteed.

Eens
Oneens
Geen mening


Geen verlaging van het aantal parkeerplaatsen per woning (naar maximaal 0,8 per woning) in het nieuwe Amstelkwartier.

(Amendement 782)

Voor: Het moet mogelijk zijn dat mensen ervoor kiezen om twee parkeerplekken per woning te nemen. Tegen: Dat is hier helemaal niet nodig, de lokatie is vlak bij het station. De ruimte is schaars.

Eens
Oneens
Geen mening


Deze test is niet bedoeld als vervanging van zelf nadenken en op onderzoek uitgaan.

De stellingen zijn gebaseerd op moties en amendementen waarover de Amsterdamse gemeenteraad in 2013 heeft gestemd en de argumenten voor en tegen die zijn gebruikt. Uiteraard gaat het om korte samenvattingen die nooit helemaal recht kunnen doen aan de discussie in de raad; zoek hier als je precies wil weten wat er destijds besproken is. Hou er rekening mee dat partijen soms overwegingen kunnen hebben om voor te stemmen als ze diep in hun hart tegen zijn (of andersom), bijvoorbeeld omdat ze afspraken hebben gemaakt met andere partijen. De stemmen van Schimmelpennink / Witte Stad heb ik buiten beschouwing gelaten (reden).

De antwoorden die je invult worden niet opgeslagen. Er wordt straks dus ook niet bekendgemaakt hoeveel mensen welk stemadvies hebben gekregen.

Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom.

Despite car sharing, still lots of cars in Amsterdam

Does car sharing mean the end of the car as we know it? A study by consultancy Alix Partners in American metropolitan areas claims that each vehicle in a car-sharing fleet leads to 32 fewer cars being bought.

I haven’t seen the original report, but apparently respondents were asked whether they have avoided buying a car due to their participation in a car-sharing scheme; 51% said yes. The average car-sharing service would have about 66 members per car, which would sort of result in 32 canceled car sales per shared-use car. Of course, this is not the most rigorous way to measure the impact of car sharing. All the same, the study suggests that the impact may be huge.

In Amsterdam, the number of cars in car-sharing schemes has grown (xls) from 378 to 1476 over the past ten years. If the Alix number would hold true here, that would mean some 35,000 fewer cars sold. In reality, the number of cars for private use has risen from 184,000 in 2003 to 201,000 in 2013. The number of cars per 1,000 remained pretty stable at about 250. In the inner city, the total number of cars has risen from 19,190 in 2004 to 19,840 in 2012.

Of course, it’s unrealistic to assume that the ratio of 32 cars not bought per car-sharing vehicle applies in Amsterdam. A study from 2006 on car sharing in the inner city found (pdf) that half the users hadn’t owned a car in the first place. In this study, each shared-use car replaced 3 private-owned cars (this would still imply that 2 parking spaces can be removed for each car-sharing vehicle introduced). Perhaps the ratio has gone up a bit since, that is if the number of members relative to the fleet has gone up.

Anyway, it seems that the current number of car-sharing vehicles may have reduced car ownership by a few thousand at most. For a more substantial impact, we’d need more shared-use cars.

TNS NIPO is about to launch a monitor on car sharing in the Netherlands.

Pages