Amsterdam

Amsterdam: raadslid wil informatie over besluitvorming toegankelijk maken

Een tijdje terug heb ik een analyse gemaakt van het stemgedrag over moties en amendementen in de gemeenteraad van Amsterdam. Het was makkelijk om aan de gegevens te komen: op de website van gemeenteraad kan je een Exceldocument downloaden met uitslagen vanaf 2013. Maar als je de gegevens wil analyseren stuit je al snel op problemen. De manier waarop stemmingen zijn beschreven is allesbehalve consistent, waardoor de gegevens flink moeten worden opgeschoond. Ik hou wel van een beetje knutselen met regex, maar dit is eigenlijk niet normaal meer.

Maar vandaag is er goed nieuws: raadslid Zeeger Ernsting heeft een voorstel ingediend voor «radicale transparantie». Hij beschrijft dat veel gemeentelijke informatie op zich openbaar is, maar dat die informatie vaak verstopt zit in pdf-documenten die nauwelijks te vinden zijn als je niet precies weet waar je naar op zoek bent.

Dat moet veranderen. Ernsting stelt daarom voor om zowel raadsinformatie als andere gemeentelijke informatie beschikbaar te stellen als makkelijk doorzoekbare open data.

Het Pythonscript waarmee ik de gegevens over moties en amendementen heb opgeschoond is hier beschikbaar.

Waarom telt Amsterdam het aantal «nieuwe stedelingen»

Het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam heeft onlangs een dataset over Amsterdamse buurten vrijgegeven, die meer dan 20 variabelen bevat die iets met etniciteit te maken hebben. Nederland heeft altijd al een wat dubieuze obsessie gehad met etnische categorieën (niet gebaseerd op je geboorteland, maar dat van je ouders), maar de categorie «nieuwe stedeling» kwam voor mij toch nog als een verrassing. Mensen worden als nieuwe stedeling beschouwd als ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Tussen 18 en 55 jaar oud; en
 • Na hun 18e verjaardag ingeschreven in Amsterdam; en
 • Ofwel beide ouders zijn in Nederland geboren, ofwel de persoon zelf of tenminste één ouder is geboren in een westers land.

Hoe komt iemand erop om zo’n bizarre categorie te bedenken? Een beetje googelen leert dat de term nieuwe stedeling wordt geassocieerd met studenten en kenniswerkers (maar blijkbaar niet uit India of Turkije) en dat hij wordt gebruikt in combinatie met termen als post-industriële economie, creative industry, Richard Florida, Bagels & Beans en broodjes met pijnboompitten. Met andere woorden, nieuwe stedelingen worden geassocieerd met gentrification. In beleidsdocumenten wordt een hoog aandeel nieuwe stedelingen opgevat als positief teken voor een buurt.

Socioloog Jan Rath heeft onlangs de vloer aangeveegd met het verschijnsel gentrification:

Het is een beladen term geworden, maar de bestuurders bedrijven wel degelijk bevolkingspolitiek in de stad. Het heet officieel een zoektocht naar de juiste sociale mix in de wijk, maar het komt er per saldo vooral op neer dat het aantal woningen voor de mensen met de laagste inkomens steeds verder wordt verkleind.

Daar komt dus nog bij dat lokale bestuurders het blijkbaar geen probleem vinden om het succes van hun politiek af te meten aan het aantal nieuwe stedelingen, een bureaucratische term voor nieuwkomers die geen etnische minderheid zijn.

Why is the government counting the number of «new townspeople»

The research bureau of the Amsterdam government recently released a dataset about Amsterdam’s neighbourhoods, which contains over 20 variables that in some way deal with the ethnicity of local residents. The Netherlands has always had a somewhat dubious obsession with categorising people by ethnic background (not just on the basis of where they were born, but where their parents were born). Even so, I was a bit surprised by the category new townspeople (nieuwe stedelingen). People are considered new townspeople if they meet the following criteria:

 • Between 18 and 55 years old; and
 • Registered as a resident of Amsterdam after their 18th birthday; and
 • Either both parents were born in the Netherlands, or the person him- or herself or at least one of the parents was born in a Western country.

So who would invent such a weird category? A bit of googling reveals that the term new townspeople is associated with students and knowledge workers (but apparently not from India or Turkey) and that it’s used in combination with terms such as post-industrial economy, creative industry, Richard Florida, Bagels & Beans and pine nut sandwiches. In other words, new townspeople are associated with gentrification. In policy documents, a high share of new townspeople is seen as a positive sign for a neighbourhood.

Sociologist Jan Rath recently criticized the gentrification thing:

It’s become a controversial term, but administrators really do pursue a population policy in the city. Officially it’s a search for the right social mix in a neighbourhood, but in reality it really boils down to reducing the number of houses for the people with the lowest incomes.

In addition to that, local administrators apparently don’t think it’s awkward to measure the success of their policies by counting the number of new townspeople, a bureaucratic term for new residents who are not ethnic minorities.

Amsterdammers houden van historische grachtenpanden, maar niet van jaren-50 architectuur

O+S, het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam, heeft een Excelbestand online gezet met een enorme hoeveelheid gegevens over Amsterdamse buurten. Bijvoorbeeld hoe mooi buurtbewoners de huizen in hun buurt vinden. De gemiddelde scores zijn te zien op de kaart hieronder.

Volgens buurtbewoners staan de mooiste huizen in de omgeving van de Leliegracht (gemiddeld een 8,7) in de Westelijke Grachtengordel. De lelijkste huizen zijn te vinden aan de rommelige randen van de stad, bijvoorbeeld rond de Weespertrekvaart in de buurt De Omval.

Het zal niet echt verbazen dat er een tamelijk sterke correlatie is tussen de waarde van woningen (woz) en hoe mooi ze zijn volgens buurtbewoners. Je kan dit op twee manieren uitleggen: ofwel Amsterdammers hebben een patserige smaak, ofwel mensen hebben veel geld over voor mooie woningen, waardoor de waarde van die woningen stijgt (waarschijnlijk een combinatie).

Toevallig was ik net een nieuw bestand van het CBS tegengekomen met gegevens over de bouwperiode van woningen per 4-cijferige postcode. Deze gegevens heb ik gekoppeld aan de gegevens van O+S (voor de haken en ogen zie hieronder, Methode). De scatterplot toont buurten op basis van het percentage woningen uit een bepaalde periode, en de beoordeling van de woningen.

Uit de gegevens kunnen verschillende conclusies worden getrokken:

 • In buurten met een hoog aandeel historische woningen (van voor 1906) vinden bewoners de woningen vaak mooi;
 • Andersom geldt voor buurten met veel naoorlogse woningen (1945 - 1960), zoals de westelijke tuinsteden, dat buurtbewoners lage cijfers geven voor het uiterlijk van de woningen;
 • En architectuur van na 2011 lijkt ook niet zo populair te zijn.

In eerste instantie was ik teleurgesteld in mijn stadsgenoten. Vooral hierom:

 • Ze lijken niet veel waardering te hebben voor de architectuur van de Amsterdamse School, die grotendeels samenvalt met de periode 1906 - 1930 (anders zou er een positieve correlatie zijn geweest tussen de beoordeling en het percentage woningen uit deze periode);
 • Aan de andere kant lijken ze zich niet te realiseren hoe lelijk veel architectuur uit de jaren tachtig is (anders zou je een negatieve correlatie verwachten tussen de beoordeling en het percentage woningen uit de jaren tachtig).

Maar als je wat dieper in de gegevens duikt dan blijkt het nog wel enigszins mee te vallen. Voor sommige buurten zijn gegevens beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau dan het niveau dat ik in mijn analyse heb gebruikt.

Voor wat betreft de Amsterdamse school: een tamelijk sensationeel voorbeeld is de Tellegenbuurt in de Diamantbuurt, die een middelmatige 7 krijgt (net boven de mediaan 6,9). Maar uit de meer gedetailleerde gegevens blijkt dat tenminste het westelijke deel van de Tellegenbuurt een iets betere score van 7,4 krijgt. Het zelfde geldt voor het standaardvoorbeeld van de Amsterdamse School, het Schip. Dit ligt in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, waar bewoners de huizen een 6,9 geven, maar in de westelijke delen van de Spaarndammerbuurt is dat een 7,5.

Ik blijf erbij dat Amsterdammers de periode 1906 - 1930 onderwaarderen, maar op z’n minst lijken ze wel enige waardering te tonen voor de bekendste hoogtepunten van de Amsterdamse School.

Wat de jaren tachtig betreft: dit was een periode van stadsvernieuwing. Het leverde saaie huizenblokken op in buurten die er verder prima uitzien, zoals de Dapperbuurt, de Oostelijke Eilanden en de oostelijke delen van de Indische Buurt. Deze mix verklaart misschien waarom deze buurten niet altijd extreem lage cijfers krijgen.

Methode

De beoordelingen van huizen zijn ontleend aan een enquête uit 2013 waarin bewoners is gevraagd: «Hoe beoordeelt u de woningen in uw buurt? (1=zeer lelijk, 10 =zeer mooi)». Het O+S-bestand met deze beoordelingen is hier te vinden en het CBS-bestand met de bouwperiodes hier.

De grootste uitdaging was om de bestanden aan elkaar te koppelen. Gelukkig bleek dat het CBS ook een bestand heeft met buurtgegevens waarin ook de meestvoorkomende postcode (4 cijfers) is opgenomen (plus een variabele over het percentage woningen dat de betreffende postcode heeft). De link tussen postcode en buurt is imperfect maar niet eens zo heel slecht. Zo geldt voor 57 van de 97 buurten in mijn analyse dat meer dan 90% van de huizen onder de betreffende postcode valt.

Enigszins verassend blijkt dat de spelling van buurtnamen bij O+S in enkele gevallen afwijkt van die van het CBS (waarom ?!). Bijvoorbeeld Bijlmer oost (e,g,k) versus Bijlmer-Oost (E, G, K). Ik heb een aparte tabel gemaakt om de verschillende spellingen aan elkaar te koppelen.

Ik heb R gebruikt om de bestanden aan elkaar te koppelen en om de correlaties te berekenen tussen het aandeel woningen uit een bepaalde periode en de beoordeling van die woningen (code op Github). Het zou niet realistisch zijn om al te sterke correlaties te verwachten: ten eerste zal het aandeel woningen uit een bepaalde periode op z’n best slechts één van de vele factoren zijn die bepalen hoe mooi mensen de woningen in hun buurt vinden, en ten tweede vanwege de noise die is veroorzaakt door de imperfecte koppeling tussen buurt en postcode.

De sterkste correlatie was er voor de periode 1906 - 1930 (.51). Voor 1945 - 1960 was de correlatie -.32 en voor de periode na 2011 -.39. Voor de jaren zestig was er een nog zwakkere, maar op zich wel statistisch significante correlatie van -.22.

Aanvankelijk heb ik een kaart gemaakt met Qgis, maar ik realiseerde me dat enige interactiviteit eigenlijk wel op z’n plaats was. Ik heb een nieuwe versie gemaakt met Leaflet en D3, waarbij ik deze handleiding heb gebruikt om de basics te leren van Leaflet en het combineren van Leaflet met D3. Het aanvankelijke resultaat zag er niet uit, maar met de zwart-witte tiles van Stamen (beter dan OSM black and white) ziet het er al beter uit (waarschijnlijk zal een combinatie van kaart met choropleth er altijd een beetje viezig uitzien).

Amsterdammers like old canal houses and dislike 1950s architecture

The research bureau of the Amsterdam city government (O+S) has published an Excel file containing a wealth of data about Amsterdam’s neighbourhoods. Among other things, it tells us how beautiful Amsterdammers think houses in their neighbourhood are. The average ratings are shown on the map below.

According to locals, the most beautiful houses are to be found around the Leliegracht (rated 8.7 out of 10) in the western canal belt. The ugliest are at the messy margins of the city, for example around the Weespertrekvaart in the Omval neighbourhood.

It will hardly come as a surprise that there’s a pretty strong correlation between the value of houses and how beautiful locals think they are. Either Amsterdammers have a posh taste in houses, or beautiful houses are expensive because people are willing to pay more for them (probably it’s a bit of both).

It so happened I had recently come across a new dataset from Statistics Netherlands (CBS) containing data on the construction period of houses by 4-digit postcode. I linked this data to the O+S data (for the challenges involved see the Method section below). The scatterplot shows neighbourhoods by share of houses from a specified period, and rating.

A few conclusions can be drawn:

 • In neighbourhoods with a high share of historic (pre–1906) houses, locals tend to think houses are beautiful;
 • By contrast, in neighbourhoods with a high share of post-war (1945 - 1960) houses, such as the western garden cities, locals tend to be more critical of the houses in their neighbourhood;
 • And post–2011 architecture doesn’t appear to be very popular either.

My first reaction to these findings was disappointment in my fellow Amsterdammers. Mainly for these reasons:

 • They don’t seem to particularly appreciate the Amsterdam School architecture, which largely coincides with the 1906–1930 period (or there would have been a positive correlation between rating and the share of houses from this period);
 • On the other hand, they don’t seem to realise how ugly much of the 1980s architecture really is (otherwise you’d expect a negative correlation between rating and share of houses from the 1980s).

A deeper dive into the data resulted in a somewhat more nuanced view. For some of the neighbourhoods, data is available at a more detailed level than the level I used in my analysis.

As for the Amsterdam School: a pretty sensational example is the Tellegenbuurt in the neighbourhood Diamantbuurt, which gets a mediocre 7 out of 10 rating (just above the median rating of 6.9). However, the more detailed data shows that at least the western part of the Tellegenbuurt gets a somewhat better 7.4. Similarly, the iconic het Schip housing block is in the Spaarndammer- and Zeeheldenbuurt, where locals rate the houses a 6.9, but the western parts of the Spaarndammerbuurt proper get a rating of 7.5.

I still think Amsterdammers undervalue the 1906–1930 period, but at least they do seem to show some appreciation for some of the most-acclaimed highlights of the period.

As for the 1980s: this was a period of urban renewal. It resulted in dull housing blocks in otherwise decent-looking neighbourhoods such as the Dapperbuurt, the Oostelijke Eilanden and the eastern part of the Indische buurt. This mixture may explain why these neighbourhoods don’t necessarily get very low ratings.

Method

The ratings of houses were collected in 2013, by asking the question «How do you rate the houses in your neighbourhood? (1=very ugly, 10=very beautiful)». The O+S file containing these ratings is available here and the CBS file containing data on period of construction here.

The main challenge consisted in linking the two datasets. Fortunately, the CBS also has a file containing neighbourhood data with the most prevalent 4-digit postcode (and also information on the share of houses that have that postcode). The link between postcode and neighbourhood is imperfect but not too bad. For example, in 57 out of the 97 neighbourhoods in my final analysis, over 90% of the addresses have the postcode associated with the neighbourhood.

Somewhat surprisingly, the O+S spelling of neighbourhoods is in some cases slightly different from the CBS (why?!). For example, Bijlmer oost (e,g,k) versus Bijlmer-Oost (E, G, K). I created a separate table to link the different spellings.

I used R to merge the files and check for correlations between share of houses from a specific period and rating of the houses (code on Github). One shouldn’t expect too strong correlations for two reasons: first, the share of houses from a certain period will be at best just one among many factors that have an influence on rating and second, because of the noise created by the imperfect link between postcode and neighbourhood.

For share of pre–1906 houses there was the strongest correlation with the rating of the houses (.51). For 1945–1960 the correlation was -.32 and for post–2011 it was -.39. There was an even weaker, but still statistically significant, correlation for the 1960s (-.22).

I initially created a map with Qgis, but then I decided the map needed some interactivity. I created a new version with Leaflet and D3, using this tutorial to figure out the basics of Leaflet and how to combine it with D3. The initial result wasn’t pretty, but then I found the black and white tiles by Stamen (better than the OSM black and white) and now I think it looks better (although I guess maps overlaid with a choropleth will always look a bit smudgy).

Pages